ประธานกรรมการคุรุสภา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์   0 2280 2855, 0 2628 6146, 0 2628 6145, 0 22800308

โทรสาร    0 2281 1179

กรรมการโดยตำแหน่ง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร  จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวการศึกษา

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เลขานุการ

 

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ