คณะกรรมการคุรุสภา

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการคุรุสภา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายอัมพร  พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

เลขาธิการคุรุสภา