คณะกรรมการคุรุสภา

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการคุรุสภา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายอัมพร  พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการเลขาธิการคุรุสภา