กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Homeกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
21 09, 2020

กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

By |2020-09-21T10:48:34+07:00September 21st, 2020|

          กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทาง https://forms.gle/vd1i6ngozNX1YQ3TA

29 11, 2019

ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562

By |2019-12-11T15:39:57+07:00November 29th, 2019|

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 

29 04, 2019

การอบรมเรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

By |2020-08-11T13:29:22+07:00April 29th, 2019|

                 

Go to Top