กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2020-09-21T10:48:34+07:00
กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ2020-09-21T10:48:34+07:00

ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562

2019-12-11T15:39:57+07:00
ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 25622019-12-11T15:39:57+07:00

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน”

2020-08-11T13:29:19+07:00
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน”2020-08-11T13:29:19+07:00

การอบรมเรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

2020-08-11T13:29:22+07:00
การอบรมเรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”2020-08-11T13:29:22+07:00
Go to Top