กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

By |2020-09-21T10:48:34+07:00September 21st, 2020|

          กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทาง https://forms.gle/vd1i6ngozNX1YQ3TA