ผลการดำเนินงาน/ผลการประเมิน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 2 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

2020-07-07T22:35:35+07:00
รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 2 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา2020-07-07T22:35:35+07:00

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)

2019-10-16T11:56:02+07:00
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)2019-10-16T11:56:02+07:00

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

2019-10-16T11:56:15+07:00
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)2019-10-16T11:56:15+07:00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2019-10-16T11:56:30+07:00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25532019-10-16T11:56:30+07:00

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

2019-10-16T11:56:43+07:00
สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี2019-10-16T11:56:43+07:00

รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (คุรุสภา)

2019-10-16T11:56:52+07:00
รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (คุรุสภา)2019-10-16T11:56:52+07:00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2019-10-16T11:57:02+07:00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612019-10-16T11:57:02+07:00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2019-10-16T11:57:28+07:00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602019-10-16T11:57:28+07:00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2019-10-16T11:57:39+07:00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25592019-10-16T11:57:39+07:00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2019-10-16T11:57:49+07:00
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582019-10-16T11:57:49+07:00
Go to Top