ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน/ผลการประเมิน

8 02, 2021

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By |2021-02-08T10:22:59+07:00February 8th, 2021|

28 05, 2020

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 2 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2020-07-07T22:35:35+07:00May 28th, 2020|

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 2 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

29 06, 2019

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)

By |2019-10-16T11:56:02+07:00June 29th, 2019|

29 06, 2019

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

By |2019-10-16T11:56:15+07:00June 29th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

By |2019-10-16T11:56:30+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

By |2019-10-16T11:56:43+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (คุรุสภา)

By |2019-10-16T11:56:52+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By |2019-10-16T11:57:02+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

By |2019-10-16T11:57:28+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

By |2019-10-16T11:57:39+07:00June 27th, 2019|

Go to Top