รายงานผลการประเมิน

Homeรายงานผลการประเมิน

รายงานการติดตามความก้าวหน้า/รายงานผลการประเมิน

7 10, 2021

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By |2021-11-26T11:00:39+07:00October 7th, 2021|

8 02, 2021

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By |2021-02-08T10:22:59+07:00February 8th, 2021|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

By |2019-10-16T11:56:30+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

By |2019-10-16T11:56:43+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

รายงานสรุปการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (คุรุสภา)

By |2019-10-16T11:56:52+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By |2019-10-16T11:57:02+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

By |2019-10-16T11:57:28+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

By |2019-10-16T11:57:39+07:00June 27th, 2019|

27 06, 2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

By |2019-10-16T11:57:49+07:00June 27th, 2019|

Go to Top