O35| เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความสำคัญกับการ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

2 03, 2021

เลขาธิการคุรุสภาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

By |2021-05-12T11:37:51+07:00March 2nd, 2021|

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในโอกาสนี้ ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

28 12, 2020

No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2564 และในทุกช่วงเทศกาล

By |2021-04-21T15:22:42+07:00December 28th, 2020|

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา นำทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส   "No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่

27 11, 2020

สารจากเลขาธิการคุรุสภาถึงทีมงาน จากการลงหน้างานคุรุสภายามเย็น Management by walking around

By |2021-05-12T11:37:54+07:00November 27th, 2020|

สารจากเลขาธิการคุรุสภาถึงทีมงาน จากการลงหน้างานคุรุสภายามเย็น Management By Walking Around (ณ สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ)

28 06, 2019

กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2021-04-08T13:48:08+07:00June 28th, 2019|

   

Go to Top