ข่าวประชาสัมพันธ์

Homeข่าวประชาสัมพันธ์
30 09, 2022

ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการร้บรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออกหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพแทน

By |2022-09-30T16:17:11+07:00September 30th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน

30 09, 2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 1 วิชา 30 คน

By |2022-09-30T14:04:54+07:00September 30th, 2022|

          รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

30 09, 2022

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

By |2022-09-30T10:53:08+07:00September 30th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้ารับการอบรมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทางออนไลน์ จำนวน

29 09, 2022

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” และ “ระดับดี” จำนวน 27 คน

By |2022-09-30T12:21:14+07:00September 29th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี

27 09, 2022

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2565

By |2022-09-28T12:33:29+07:00September 27th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

26 09, 2022

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

By |2022-09-27T09:24:43+07:00September 26th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

23 09, 2022

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวน 17 คน

By |2022-09-23T17:00:31+07:00September 23rd, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.

20 09, 2022

คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

By |2022-09-21T10:15:40+07:00September 20th, 2022|

ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  ขณะนี้ คุรุสภาอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ

20 09, 2022

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”

By |2022-09-20T13:59:44+07:00September 20th, 2022|

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนาเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ

19 09, 2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 1,707 คน

By |2022-09-19T16:19:17+07:00September 19th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

Go to Top