13 05, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

By |2021-06-10T11:52:22+07:00May 13th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

31 05, 2021

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค”

By |2021-05-31T17:03:32+07:00May 31st, 2021|

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

28 05, 2021

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค”

By |2021-05-28T16:39:45+07:00May 28th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้การคัดสรรรางวัล

28 05, 2021

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีนักศึกษา KSP Bundit ที่เข้าศึกษาในปี 2559

By |2021-05-28T12:57:58+07:00May 28th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่มีกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าเรียนหลักสูตรครู ที่เข้าศึกษาในปี 2559 ต้องการให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์

13 05, 2021

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

By |2021-06-10T11:53:17+07:00May 13th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16

17 05, 2021

คุรุสภาขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 มิถุนายน 2564

By |2021-05-17T16:19:43+07:00May 17th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำ

2 06, 2021

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

By |2021-06-02T15:40:50+07:00June 2nd, 2021|

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง

28 05, 2021

คุรุสภาขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมทำประชาพิจารณ์บทบาท หน้าที่และอำนาจของคุรุสภาในอนาคต เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…. สนใจร่วมแสดงความเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย.

By |2021-05-28T13:34:05+07:00May 28th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง

26 05, 2021

คุรุสภาสนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ลดกระดาษ ค่าใช้จ่ายส่งไปรษณีย์ ลด สะดวก รวดเร็ว เลี่ยงเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

By |2021-05-26T11:24:33+07:00May 26th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

25 05, 2021

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

By |2021-05-25T09:29:10+07:00May 25th, 2021|

               เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า

Go to Top