O33 | แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสการมีส่วรร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล

5 04, 2021

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในมิติด้านวิชาการระหว่างคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

By |2021-05-11T14:04:31+07:00April 5th, 2021|

                

12 03, 2021

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….

By |2021-04-16T15:54:21+07:00March 12th, 2021|

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 15

4 03, 2021

คุรุสภาเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ

By |2021-05-11T14:05:49+07:00March 4th, 2021|

            คุรุสภาเปิดตัวแอปลิเคชัน "Khuru On Mobile

21 09, 2020

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

By |2021-04-16T10:40:53+07:00September 21st, 2020|

              ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง

27 12, 2018

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

By |2021-04-08T09:46:26+07:00December 27th, 2018|

Go to Top