การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Homeการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 | แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสการมีส่วรร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล

29 04, 2022

โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC)

By |2022-04-29T19:58:07+07:00April 29th, 2022|

30 04, 2022

การประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565

By |2022-04-30T11:40:41+07:00April 30th, 2022|

30 04, 2022

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมสภาครูอาเซียน +1 ครั้งที่ 36

By |2022-04-30T11:39:36+07:00April 30th, 2022|

30 04, 2022

จัดทำหลักสูตรการพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2565

By |2022-04-30T11:38:22+07:00April 30th, 2022|

28 04, 2022

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง

By |2022-04-29T10:11:24+07:00April 28th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในกิจกรรม 2

20 04, 2022

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

By |2022-04-20T13:55:58+07:00April 20th, 2022|

ดร. จักรพรรดิ วะทา รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud

7 03, 2022

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้โครงการฯ

By |2022-04-07T16:34:30+07:00March 7th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

8 02, 2022

คุรุสภาเปิดรับโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565

By |2022-04-07T16:38:05+07:00February 8th, 2022|

              รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

30 12, 2021

 คุรุสภาขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

By |2022-04-07T16:39:07+07:00December 30th, 2021|

คุรุสภาขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 1. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร

2 12, 2021

สำนักงานเลขาธิการจัดประชุมชี้แจงสถาบันผลิตครูเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

By |2022-04-07T16:39:50+07:00December 2nd, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่

Go to Top