การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Homeการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 | แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสการมีส่วรร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล

16 11, 2021

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

By |2022-04-07T16:40:19+07:00November 16th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล                              โดยในกระบวนการวิจัยจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการพัฒนาตนเองและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูในประเทศ  เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม

29 10, 2021

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

By |2022-04-07T16:40:40+07:00October 29th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Opinion Survey

28 10, 2021

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 สุดยอดครูจาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา

By |2022-04-07T16:41:10+07:00October 28th, 2021|

          พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

5 04, 2021

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในมิติด้านวิชาการระหว่างคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

By |2021-05-11T14:04:31+07:00April 5th, 2021|

                

12 03, 2021

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….

By |2021-04-16T15:54:21+07:00March 12th, 2021|

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 15

4 03, 2021

คุรุสภาเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ

By |2021-05-11T14:05:49+07:00March 4th, 2021|

            คุรุสภาเปิดตัวแอปลิเคชัน "Khuru On Mobile

21 09, 2020

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

By |2021-04-16T10:40:53+07:00September 21st, 2020|

              ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง

27 12, 2018

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

By |2021-04-08T09:46:26+07:00December 27th, 2018|

Go to Top