รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

Homeรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี

28 04, 2022

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม2565) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2022-04-28T13:16:05+07:00April 28th, 2022|

11 05, 2021

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม2564) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2021-05-11T19:57:19+07:00May 11th, 2021|

24 03, 2021

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2021-04-07T11:46:58+07:00March 24th, 2021|

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 –

28 05, 2020

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 2 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2021-04-07T11:47:52+07:00May 28th, 2020|

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 2 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

29 06, 2019

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

By |2021-04-07T11:41:01+07:00June 29th, 2019|

4 06, 2018

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)

By |2021-04-07T11:41:31+07:00June 4th, 2018|

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (ไตรมาส2) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4 06, 2018

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1)

By |2021-04-07T11:41:50+07:00June 4th, 2018|

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (ไตรมาส1) คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

Go to Top