ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

21 06, 2021

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

By |2021-06-21T08:58:54+07:00June 21st, 2021|

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ภายในวงเงินงบประมาณ 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,999,987

18 06, 2021

-ร่าง- ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-06-18T13:58:00+07:00June 18th, 2021|

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๙,๙๘๗ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตาม

23 02, 2021

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2021-02-23T15:59:10+07:00February 23rd, 2021|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคาแนบท้ายนี้

30 06, 2020

ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562

By |2020-06-30T17:06:49+07:00June 30th, 2020|

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

10 06, 2019

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-06-14T16:59:21+07:00June 10th, 2019|

ขอเชิญชวนผู้สนใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-280-5780 กลุ่มการพัสดุฯ

Go to Top