ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Homeประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

31 08, 2022

ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ รวมทั้งดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |2022-08-31T16:38:51+07:00August 31st, 2022|

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ รวมทั้งดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคากลางในการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่

15 06, 2022

ร่าง ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |2022-06-15T14:23:56+07:00June 15th, 2022|

25 04, 2022

ประกวดราคาจัดจ้างทำปกประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |2022-04-25T10:41:03+07:00April 25th, 2022|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างทำปกประกาศนียบัตรครูอาวุโส  ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคากลางในการจัดจ้างทำปกประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2564 ในราคาปกละ

2 09, 2021

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

By |2021-09-02T16:06:19+07:00September 2nd, 2021|

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ดังนี้  

30 08, 2021

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

By |2021-08-30T13:31:34+07:00August 30th, 2021|

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ดังนี้    

30 08, 2021

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล

By |2021-08-30T13:27:58+07:00August 30th, 2021|

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ที่ได้ประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

25 08, 2021

ประกวดราคาาคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล

By |2021-08-25T16:44:36+07:00August 25th, 2021|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและประกาศประกวดราคาฯ แนบท้ายนี้ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา

19 08, 2021

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

By |2021-08-19T16:46:32+07:00August 19th, 2021|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ปรับปรุง (ร่าง) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ แนบท้ายนี้

21 06, 2021

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

By |2021-06-21T08:58:54+07:00June 21st, 2021|

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ภายในวงเงินงบประมาณ 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,999,987

Go to Top