ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแแบบ จัดสถานที่ในการรับรายงานตัวครูอาวุโส ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-12-12T11:18:26+07:00