5 05, 2022

คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

By |2022-05-05T13:18:42+07:00May 5th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่

2 05, 2022

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

By |2022-05-03T10:08:43+07:00May 2nd, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา

21 04, 2022

คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

By |2022-04-21T12:53:29+07:00April 21st, 2022|

          ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

29 03, 2022

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ราย

By |2022-03-29T11:19:49+07:00March 29th, 2022|

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

27 01, 2022

หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565

By |2022-01-27T14:47:13+07:00January 27th, 2022|

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ

30 12, 2021

คุรุสภาสำรวจข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและต้องการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

By |2021-12-30T18:51:58+07:00December 30th, 2021|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทำแบบสำรวจข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาจากต่างประเทศ และต้องการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

30 12, 2021

คุรุสภากำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565

By |2021-12-30T18:54:54+07:00December 30th, 2021|

         ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  ขณะนี้ นางสาวตรีนุช

30 12, 2021

สำนักงานเลขาธิการจัดประชุมชี้แจงสถาบันผลิตครูเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

By |2021-12-30T14:04:36+07:00December 30th, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่

2 12, 2021

สำนักงานเลขาธิการจัดประชุมชี้แจงสถาบันผลิตครูเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

By |2022-04-07T16:39:50+07:00December 2nd, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่

16 11, 2021

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

By |2022-04-07T16:40:19+07:00November 16th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล                              โดยในกระบวนการวิจัยจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการพัฒนาตนเองและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูในประเทศ  เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม

Go to Top