ไฟล์เอกสาร

Download File

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2563
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2562
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)  
หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)  
หลักสูตรปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)  
หลักสูตรปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)