มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานและการติดตามผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป /ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2565

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564

แจ้งเรื่องร้องเรียน