สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Call Center : 02 304 9899

Secretariat Office of the Teachers’ Council of Thailand
128/1 Nakhon-Ratchasima Road,
Dusit Sub-District, Dusit District
Bangkok 10300
Call Center : +66 23049899