สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “คุรุสภาโปร่งใส ร่วมใส่ใจต่อต้านทุจริต” เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นศรัทธาจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นองค์กรวิชาชีพที่ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เป็นต้นแบบในการทำงานโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตจำนงในการบริหารงาน จึงขอให้คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน กระบวนการทำงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม
  2. ด้านการให้บริการ ให้บริการโดยเสมอภาค เป็นธรรม เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง ด้วยความมีน้ำใจ มีเมตตาต่อผู้รับบริการ
  3. ด้านการป้องกันการทุจริต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
  4. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ที่จะไม่ทนกับการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
  5. ด้านความสามัคคี ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรและร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่    11   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564