เลขาธิการคุรุสภา

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการเลขาธิการคุรุสภา

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 7209
โทรสาร : 0 2281 3901
อีเมล : –

รองเลขาธิการคุรุสภา

ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

รองเลขาธิการคุรุสภา

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 4330
โทรสาร : –
อีเมล : –

ดร.อรสา ภาววิมล

รองเลขาธิการคุรุสภา

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2356 0122
โทรสาร : –
อีเมล : aurasa.pav59@gmail.com

ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายรณชิต บุตรภักดีธรรม

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฎหมาย

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ

นางสาวกฤตวรรณ  เกิดนาวี

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6168
โทรสาร : 0 2280 6226
อีเมล : kerdnavy@ksp.or.th

นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 0048
โทรสาร : 0 2280 0048
อีเมล : pattharawajee@ksp.or.th

นางสาวอรนุช  หงวนไธสง

ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6168
โทรสาร : 0 2280 6226
อีเมล : oranut@ksp.or.th

นางสาวสุดา ด้วงเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 4862
โทรสาร : 0 2282 4862
อีเมล : suda_duang@ksp.or.th

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นางมณฑา แสงชัน

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 3994
โทรสาร : 0 2280 3994
อีเมล : mon_sangchan@ksp.or.th

นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล

ผู้อำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6367
โทรสาร : 0 2280 6367
อีเมล : pattinee@ksp.or.th

นางสาวธีรนุช สายปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 1728
โทรสาร : 0 2280 0050
อีเมล : teeranuch@ksp.or.th

นางเกศนภา จึงดำรงกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 4339
โทรสาร :  0 2280 4339
อีเมล : ketnapa@ksp.or.th

สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

ดร.สุญาดา  สุนทรศารทูล

ผู้อำนวยการสำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6779
โทรสาร : 0 2280 6779
อีเมล : suyada.su@ksp.or.th

นายจิรวัฒน์ ประกอบใน

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 1727
โทรสาร : 0 2280 1727
อีเมล : jirawat@ksp.or.th

นางเพียงใจ ขาวเหลือง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 0046
โทรสาร : 0 2280 1727
อีเมล : paengjai@ksp.or.th

สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 1856
โทรสาร : 0 2282 1856
อีเมล : vipa@ksp.or.th

นางภัทราวรรณ ประกอบใน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6366
โทรสาร : 0 2282 3157
อีเมล : patrawan@ksp.or.th

นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 1856
โทรสาร : 0 2282 1856
อีเมล : vipa@ksp.or.th

นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 2735
โทรสาร : 0 2280 2735
อีเมล : veeneeta_r@ksp.or.th

สำนักนโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6617
โทรสาร : 0 2280 6617
อีเมล : varaporn@ksp.or.th

นายชานนท์ วรรณนะ

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6166
โทรสาร : 0 2280 6166
อีเมล : chanon@ksp.or.th

นายสนธยา จินดามุกข์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 8823
โทรสาร : 0 2282 8823
อีเมล : sonthaya@ksp.or.th

นางสาวณิชา มั่นนุช

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 2736
โทรสาร : 0 2280 2736
อีเมล : munnush_n@ksp.or.th

สำนักอำนวยการ

นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6617
โทรสาร : 0 2280 6617
อีเมล : niramolnath@ksp.or.th

นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน :0 2282 3158
โทรสาร : 0 2282 3158
อีเมล : niramolnath@ksp.or.th

นางสาวอันชรี แสงพัน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 1729
โทรสาร : 0 2280 1729
อีเมล : ancharee_aun@ksp.or.th

นางสาวนันทิดา สุขพงษ์ไทย

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน :0 2280 3275
โทรสาร : 0 2282 5780
อีเมล : nantida@ksp.or.th

นางสาวนิลวรรณ โรงแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 2743
โทรสาร : 0 2281 9572
อีเมล : nin.r.saeng@ksp.or.th

นางภรณี สรสังวรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุมและประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน :0 2282 1309
โทรสาร : 0 2282 1309
อีเมล : poranee_ann@ksp.or.th

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 0049
โทรสาร : 0 2281 0049
อีเมล :chunyuth@ksp.or.th

นายอนุสรณ์ พัดลม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6169
โทรสาร : 0 2280 6169
อีเมล : anusorn@ksp.or.th

นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 0049
โทรสาร : 0 2281 0049
อีเมล :chunyuth@ksp.or.th

นายณรงค์ชัย อาจวิชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยบริการ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2281 7955
โทรสาร :
อีเมล : narongchai@ksp.or.th

สถาบันคุรุพัฒนา

นางอรสา ภาววิมล

รองเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2356 0122
โทรสาร : –
อีเมล : aurasa.pav59@gmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอภิญญา โพธิพันธ์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 4861
โทรสาร : 0 2282 4861
อีเมล : apinya@ksp.or.th

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

นางพัชริกา ม่วงสีเมืองดี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 4861
โทรสาร : 0 2282 4861
อีเมล : patcharika@ksp.or.th