FAQ | คำถามที่พบบ่อย

HomeFAQ | คำถามที่พบบ่อย
FAQ | คำถามที่พบบ่อย2021-05-11T20:40:05+07:00
ตั้งคำถาม
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง2020-01-02T14:46:30+07:00
  1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  3. สำเนาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี (สำหรับกรณีปัจจุบันประกอบวิชาชีพทางการศึกษา)
  4. รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
  5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ไหนบ้าง2020-01-02T14:55:52+07:00
  1. ยื่นผ่านระบบ KSP Self Service และ KSP School
  2. 2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
  3. 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (คุรุสภาจังหวัด)
ปัจจุบันไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่2020-01-02T15:01:23+07:00

ได้ คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้เมื่อไหร่2020-01-02T15:01:18+07:00

ตอบ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ต่อเลขาธิการคุรุสภาภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแล้ว สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้หรือไม่2020-01-02T15:01:13+07:00

สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ คือ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึง 1 เดือน ให้นับเป็น 1 เดือน

ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 5 ปีแล้ว สามารถต่ออายุได้หรือไม่2020-01-02T15:00:57+07:00

ได้ คือ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึง 1 เดือน ให้นับเป็น 1 เดือน และต้องดำเนินการต่ออายุจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้

สถานศึกษาจะต้องดำเนินการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ให้กับบุคคลที่จ้างในตำแหน่งใดบ้าง2020-04-23T16:49:19+07:00

สถานศึกษาต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากคุรุสภาให้กับบุคคลที่จ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู โดยสัญญาจ้างระบุตำแหน่งที่ชัดเจน เช่น ครู ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษสอน ฯลฯ สอนในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของทั้งรัฐและเอกชนซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ได้จากการผ่านการเทียบโอน อบรม ทดสอบกับคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน) จะต้องให้สถานศึกษาดำเนินการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวหรือไม่2020-04-23T16:50:32+07:00

สถานศึกษาไม่ต้องยื่นขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้ว

กรณีมายื่นแบบคำขอที่ครบถ้วนหน้าเคาน์เตอร์ สามารถรอรับหนังสืออนุญาตชั่วคราวได้หรือไม่2020-04-23T16:51:58+07:00

ไม่สามารถรอรับหนังสืออนุญาตชั่วคราวได้ ต้องรอพิมพ์ภายใน 45 วันทำการผ่านระบบ KSP School ของสถานศึกษา

กรณีต้องการหนังสืออนุญาตชั่วคราว สามารถดำเนินการอย่างไรให้เร็วที่สุด2020-04-23T16:53:17+07:00

ให้สถานศึกษายื่นคำขอหนังสืออนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP School หากคำขอและเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จะสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตชั่วคราวได้ภายใน 15 วัน

ต้องการคู่มือการยื่นคำขอผ่านระบบ KSP School สามารถศึกษาได้จากที่ใด2020-04-23T16:54:06+07:00

ดาวน์โหลดได้ที่ www.ksp.or.th ที่เมนูบริการประชาชน

ครูสามารถยื่นคำขอหนังสืออนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP Self – service ได้หรือไม่2020-04-23T16:55:05+07:00

ครูไม่สามารถยื่นคำขอหนังสืออนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ เนื่องจากการยื่นคำขอหนังสืออนุญาตฯ ต้องยื่นผ่านระบบ KSP School ของสถานศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาทำหน้าที่สอน

ต้องการขอหนังสืออนุญาตชั่วคราวเพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียน ป.บัณฑิต ได้หรือไม่2020-04-23T16:55:51+07:00

หนังสืออนุญาตชั่วคราว คุรุสภาออกให้ในกรณีที่หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษามีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคุรุสภา ซึ่งไม่ใช่เอกสารที่คุรุสภาออกให้เพื่อใช้ในการนำไปสมัครเรียน ป.บัณฑิต

ในสัญญาจ้างระบุจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการ จะต้องให้สถานศึกษาดำเนินการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวหรือไม่2020-04-23T16:56:54+07:00

ไม่สามารถขอได้ เนื่องจากสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งที่ชัดเจน เพราะลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ คือประเภทการจ้าง ไม่ใช่ตำแหน่ง

ปัจจุบันโรงเรียนจ้างในตำแหน่งธุรการในโรงเรียน โดยมีสัญญาจ้างที่ถูกต้อง หากต้องการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เพื่อนำไปศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ได้หรือไม่2020-04-23T16:57:57+07:00

ไม่ได้ เนื่องจากสถานศึกษาจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งธุรการ ไม่ได้จ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ครู เพราะการทำหน้าที่ธุรการไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถทำงานธุรการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จึงไม่ต้องขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

ณ วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างเหลือน้อยกว่า 30 วัน ทำไมต้องแนบหนังสือรับรองการจ้างต่อ2020-04-23T16:59:08+07:00

สาเหตุที่ต้องแนบหนังสือรับรองการจ้าง เป็นการยืนยันว่าหลังจากสัญญาจ้างหมดอายุแล้วจะมีการจ้างต่อ เนื่องจากสัญญาจ้างที่เหลือน้อยกว่า 30 วัน เป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ในหนังสืออนุญาตฯ มีระยะเวลา 2 ปี

เพราะเหตุใดผู้ขอประกอบวิชาชีพจะต้องแนบสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน คู่กับสำเนาใบปริญญาบัตร2020-04-23T17:00:39+07:00

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการสำเร็จการศึกษา

หากยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถแนบหลักฐานใดที่ใช้แทนได้2020-04-23T17:01:15+07:00

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา (ระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) คู่กับสำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน

ในตารางสอนรายบุคคลของครู ต้องมีชั่วโมงสอนในวิชาแกนหลักขั้นต่ำอย่างน้อยกี่ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2020-04-23T17:02:01+07:00

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู ต้องมีชั่วโมงสอนทุกวันตามที่สถานศึกษากำหนด โดยต้องมีชั่วโมงสอนในวิชาหลักไม่น้อยกว่า 420 นาที/สัปดาห์ ซึ่งไม่รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

หนังสือนำส่งจากสถานศึกษา เพื่อขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวใช้เป็นหนังสือนำส่งฉบับสำเนา หรือใช้ลายเซ็นของผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯลฯ โดยการสแกนหรือประตราลายเซ็นได้หรือไม่2020-04-23T17:04:32+07:00

ไม่ได้ เนื่องจาก หนังสือนำส่งจากสถานศึกษาต้องใช้ฉบับจริง โดยฉบับจริงในที่นี้ หมายถึง หนังสือนำส่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้ลงนามในหนังสือจริง

ตัวอย่างรายละเอียดในสัญญาจ้างที่ไม่ครบถ้วน มีข้อใดบ้าง2020-04-23T17:05:18+07:00

เช่น

–   สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเลขที่สัญญา (กรณีในแบบฟอร์มที่ให้ระบุเลขที่สัญญาจ้าง)

–   วันที่ทำสัญญาไม่สอดคล้องกับวันที่เริ่มจ้าง โดยปกติแล้วการทำสัญญาจ้างจะทำก่อนที่จะมีการเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งวันที่ทำสัญญาจ้างจะเป็นวันที่เริ่มจ้าง หรือก่อนการเริ่มจ้าง

–   สัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งให้ชัดเจน เช่น ระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ระบุจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระบุพนักงานธุรการ

–   สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน

–   สำเนาสัญญาจ้างไม่รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง

–   สัญญาจ้างมีการลบ ขีด ฆ่า แก้ไขข้อมูลในสัญญาจ้าง แต่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าจ้างเซ็นกำกับทุกจุดที่มีการแก้ไข

ตัวอย่างรายละเอียดการกรอกแบบคำขอ คส.09.10 ที่ไม่ผ่าน มีตัวอย่างดังนี้2020-04-23T17:06:09+07:00

เช่น ไม่ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น , ไม่ตอบคำถามในการแจ้งประวัติข้อมูลบุคคล , แบบ คส.09.10 ในหน้าที่ 2 ไม่ระบุกลุ่มสาระ / ประเภทวิชา ให้สอดคล้องกับตารางสอน , แบบ คส.09.10 ในหน้าที่ 3 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ………..  ไม่ลงชื่อ – สกุล ของผู้ขอปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาก่อนขอแจ้งประวัติ

ตัวอย่างตารางสอนที่ไม่ผ่าน มีตัวอย่างดังนี้2020-04-23T17:06:59+07:00

เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมประทับตราชื่อ – สกุล และตำแหน่ง , ระบุปีการศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน , ไม่ระบุชื่อ – สกุล ของผู้สอน , ไม่ระบุชื่อวิชาที่สอน

ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากสถานศึกษาที่ไม่ผ่าน มีตัวอย่างดังนี้2020-04-23T17:07:37+07:00

เช่น เอกสารที่ส่งมาเป็นสำเนา , ลายมือชื่อของผู้บริหารใช้การสแกน , ไม่แนบเอกสารที่มีปั๊มตราลายมือชื่อ

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม และวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน2020-04-23T17:08:14+07:00

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบคู่กับสำเนาปริญญาบัตรเพื่อแสดงถึงการสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดำเนินการขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวหรือไม่2020-04-23T17:08:44+07:00

สถานศึกษาต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากคุรุสภาให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคุรุสภา

สามารถยื่นตารางกิจกรรมชั้นอนุบาลแทนตารางสอนรายสัปดาห์ได้หรือไม่2020-04-23T17:09:12+07:00

ไม่ได้ ต้องแนบตารางสอนเพราะการนับชั่วโมงสอน ต้องนับทั้งสัปดาห์ว่าสอนครบตามกำหนดของทางคุรุสภาหรือไม่ เพราะตารางกิจกรรมระบุแค่ 1 วัน

จบวุฒิปริญญาตรีจากต่างประเทศ ทำไมต้องให้ สกอ. รับรองวุฒิ2020-04-23T17:09:42+07:00

เพื่อตรวจสอบว่าวุฒิที่จบมาจากต่างประเทศนั้นเทียบเท่าระดับปริญญาของทางประเทศไทย

จำนวนชั่วโมงสอนในวิชาแกนหลักสอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้หรือไม่2020-04-23T17:10:12+07:00

ไม่ได้ ตามเกณฑ์ของมาตรฐานที่คุรุสภากำหนดเทียบกับการศึกษาในวุฒิปริญญาทางการศึกษาต้องสอนไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพื่อที่จะได้เพียงพอต่อการสอน 210 ชั่วโมง/ปี โดยเฉลี่ย

สัญญาจ้างไม่ใช่เจ้าของเอกสารรับรองสำเนาแทนได้ไหม2020-04-23T17:11:10+07:00

ไม่ได้ เอกสารส่วนบุคคลต้องให้เจ้าของเอกสารรับรองหรือผู้ว่าจ้างรับรอง

ขอหนังสืออนุญาตฯ ได้ทั้งหมดกี่ครั้ง2020-04-23T17:11:41+07:00

ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง กรณีย้ายสถานศึกษาการนับครั้งจะนับต่อเนื่องกัน

ขอหนังสืออนุญาตฯ เกิน 3 ครั้ง ต้องดำเนินการอย่างไร2020-04-23T17:12:08+07:00

สถานศึกษาต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของสถานศึกษาและปัญหาการพัฒนาตนเองไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อแนบประกอบคำขอ พิจารณาเป็นรายกรณี

แนบเอกสารประกอบคำขอในระบบ KSP School ต้องใช้ file แบบใด2020-04-23T17:12:57+07:00

ต้องเป็น file นามสกุล JPG หรือ PDF

การแนบ file ที่มีหลายหน้าตาต้องทำอย่างไร2020-04-23T17:14:13+07:00

ต้องสแกนเอกสารทุกหน้ารวมเป็น file เดียวกัน โดยการใช้สแกนแบบที่สามารถดึงกระดาษเข้าไปรวมกัน หรือนำรูปภาพไปวางใน Word แล้ว Save เป็น file PDF

กรณีเปิดไฟล์หนังสืออนุญาตฯ ให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพครู แล้วมันไม่มีตราคุรุสภาและลายเซ็นต้องดำเนินการอย่างไร2020-04-23T17:14:42+07:00

เปิดผ่าน Google Chrome

กรณีมายื่นแบบคำขอที่ครบถ้วน แล้วหน้าเคาน์เตอร์สามารถรอรับหนังสืออนุญาตชั่วคราวได้หรือไม่2020-04-23T17:15:20+07:00

ไม่สามารถรอรับหนังสืออนุญาตชั่วคราวได้ ต้องรอระยะเวลาดำเนินการ 45 วันทำการ

กรณีต้องการหนังสืออนุญาตชั่วคราวสามารถดำเนินการอย่างไรให้เร็วที่สุด2020-04-23T17:15:46+07:00

ให้สถานศึกษายื่นคำขอหนังสืออนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP School หากคำขอและเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จะสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตชั่วคราวได้ภายใน 15 วัน

ต้องการคู่มือการยื่นคำขอผ่านระบบ KSP School ของครูชาวต่างประเทศสามารถศึกษาได้จากที่ใด2020-04-23T17:16:18+07:00

ดาวน์โหลดที่ www.ksp.or.th ที่เมนูบริการประชาชน

ณ วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างเหลือน้อยกว่า 30 วัน ทำไมต้องแนบหนังสือรับรองการจ้างต่อ2020-04-23T17:17:20+07:00

สาเหตุที่ต้องแนบหนังสือรับรองการจ้าง เป็นการยืนยันว่าหลังจากสัญญาจ้างหมดอายุแล้วจะมีการจ้างต่อ เนื่องจากสัญญาจ้างที่เหลือน้อยกว่า 30 วัน เป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ในหนังสืออนุญาตฯ มีระยะเวลา 2 ปี

ขอหนังสืออนุญาตฯ ได้ทั้งหมดกี่ครั้ง2020-04-23T17:17:44+07:00

ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง กรณีย้ายสถานศึกษาการนับครั้งจะนับต่อเนื่องกัน

ขอหนังสืออนุญาตฯ เกิน 3 ครั้ง ต้องดำเนินการอย่างไร2020-04-23T17:18:10+07:00

สถานศึกษาต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของสถานศึกษาและปัญหาการพัฒนาตนเองไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อแนบประกอบคำขอ พิจารณาเป็นรายกรณี

แนบเอกสารประกอบคำขอในระบบ KSP School ต้องใช้ file แบบใด2020-04-23T17:18:34+07:00

ต้องเป็น file นามสกุล JPG หรือ PDF

การแนบ file ที่มีหลายหน้าตาต้องทำอย่างไร2020-04-23T17:19:09+07:00

ต้องสแกนเอกสารทุกหน้ารวมเป็น file เดียวกัน โดยการใช้สแกนแบบที่สามารถดึงกระดาษเข้าไปรวมกัน หรือนำรูปภาพไปวางใน Word แล้ว Save เป็น file PDF

การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ปี ของครูต่างชาติ สามารถทำได้ก่อนใบอนุญาตจะหมดกี่วัน2020-04-23T17:19:37+07:00

ยื่นขอได้ 90 วันก่อนหนังสืออนุญาตชั่วคราวหมดอายุ วิธีการยื่นต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดำเนินการเหมือนการขอครั้งแรก

ครูต่างชาติที่แต่งงานและเปลี่ยนนนามสกุล ต้องการแก้ไขนามสกุลในใบอนุญาตสอนชั่วคราว ต้องทำอย่างไร2020-04-23T17:20:02+07:00

ทำหนังสือถึงเลขาธิการคุรุสภา ขอแก้ไขชื่อ – นามสกุล แนบพาสปอร์ต พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล

การขอสมัครใช้บริการ KSP School ในนามโรงเรียนใช้เวลารออนุมัติกี่วัน2020-04-23T17:20:40+07:00

ระยะเวลาประมาณ 1 – 3 วันทำการ

หากลืมพาสเวิร์ด ระบบ KSP School ต้องดำเนินการอย่างไร2020-04-23T17:21:18+07:00

ส่งเมล์ติดต่อที่ itksp@ksp.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกรหัสใหม่ โดยผู้ติดต่อจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในหนังสือแต่งตั้งผู้ประสานงาน

กรณีครูต่างชาติที่เปลี่ยนโรงเรียน มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อายุ 2 ปี และยังไม่หมดอายุ ต้องเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ต้องดำเนินการอย่างไร2020-04-23T17:21:54+07:00

กรณีเปลี่ยนโรงเรียน หนังสืออนุญาตฯ เดิมจะไม่สามารถใช้ได้ ต้องยื่นขออนุญาตผ่านโรงเรียนใหม่ ระยะเวลาดำเนินการผ่านระบบ KSP School ระยะเวลาดำเนินการ 15 วันทำการ

กรณีเปิดไฟล์หนังสืออนุญาตฯ ให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพครู แล้วมันไม่มีตราคุรุสภาและลายเซ็นต้องดำเนินการอย่างไร2020-04-23T17:22:21+07:00

เปิดผ่าน Google Chrome

การยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องมีวีซ่าเหลืออย่างน้อยกี่วัน2020-04-23T17:22:52+07:00

วีซ่าต้องเหลืออย่างน้อย 30 วัน

วีซ่าประเภทใด สามารถยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้2020-04-23T17:23:52+07:00

วีซ่าประเภท Non – B (ที่ยังไม่หมดอายุ) และวีซ่าประเภท Non – O (ที่ยังไม่หมดอายุ)

  • วีซ่า Non – O  กรณี มีสายสัมพันธ์กับคนไทย เช่น มีคู่สมรสเป็นคนไทย หรือ อุปการะบุตรไทย โดยแนบหลักฐานทะเบียนสมรส หรือหลักฐานการอุปการะบุตรไทย
Go to Top