เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาปี 64 เริ่มลงทะเบียน 1 สิงหาคมนี้ ผ่านทาง www.ksp.or.th  

By |July 28th, 2021|การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา, ข่าวประชาสัมพันธ์, พัฒนาวิชาชีพ, หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม|

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”  ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564           ดร.ดิศกุล

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน

By |July 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ยกย่องวิชาชีพ, วันครู|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ    ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป           บัดนี้

คุรุสภาแจ้งผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

By |July 21st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, มาตรฐานวิชาชีพ|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เฉพาะการทดสอบ จำนวน 4

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 5 คน

By |July 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ยกย่องวิชาชีพ|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป          

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 3 คน

By |July 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ยกย่องวิชาชีพ|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียน รู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป          

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 12 คน

By |July 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ยกย่องวิชาชีพ|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป           บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คุรุสดุดี”  ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 50 คน

By |July 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ยกย่องวิชาชีพ|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป          

คุรุสภาสำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

By |July 19th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 ไปแล้วนั้น และในตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งใช้ช่องทางหลักผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

By |May 6th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดำเนินการตามมาตรการและได้ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็น Work from home 90% และเพื่อเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้นำแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

By |March 20th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ คุรุสภายกเลิกการให้บริการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ณ เคาน์เตอร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้รับบริการ ตลอดจนลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร Work From Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

By |July 19th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศขยายระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 นั้น  

คุรุสภาเตรียมจัดสอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2

By |July 16th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า  ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ข้อสรุปการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 แล้ว โดยดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2564 ที่เห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยยกเลิกการสอบ “วิชาเอก” และให้ดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ตั้งแต่การสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

By |July 12th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, มติคณะกรรมการคุรุสภา|

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ รับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การขอประกอบวิชาชีพควบคุมของข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ประชุมเห็นชอบให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลา 2 ปี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By |July 14th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการครุสภา กล่าวว่า ด้วยได้ทราบว่าพนักงานทำความสะอาด ประเภทสำรอง จำนวน 1 ราย ที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

By |July 7th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, มติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ|

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งปัจจุบัน ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564