ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ”

By |September 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, พัฒนาวิชาชีพ, หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนาเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป บัดนี้ การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจาปี 2563ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ” จำนวน 61 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง จำนวน

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ”

By |September 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, พัฒนาวิชาชีพ|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 นั้น บัดนี้ การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ” ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย ผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน 1 เรื่อง และผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน 4 เรื่อง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

By |September 21st, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

              ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา บนเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจของคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial และ Khurusapha YouTube Channel https://www.youtube.com/c/khurusapha เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาต่อไป ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/kspethicsmedia2020 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  

คุรุสภาร่วมกับ 8 หน่วยงาน จัดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 (KSP Webinar 2020) เรื่อง New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน

By |September 19th, 2020|การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา, ข่าวประชาสัมพันธ์, พัฒนาวิชาชีพ|

                ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 (KSP Webinar 2020) เรื่อง New Learning in Disruptive Era : การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน ผ่านทาง KSP Webinar 2020 ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน

แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน และปฏิบัติการสอนต่อเนื่อง 1 ปี ให้รีบมาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

By |September 18th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ขึ้นทะเบียน, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ|

                 ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเน้นย้ำกรณีผู้ที่ผ่านช่องทางการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน และปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่ผ่านการประเมินจากสถานศึกษา ให้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรค 3 ว่า กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

คุรุสภาจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ

By |September 17th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการถ่ายทอดสดผ่านทาง TBL SuanDusit ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Fanpage Facebook สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน

คุรุสภารับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

By |September 11th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน 9 คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ครู จำนวน 2 คน และผู้เคยเป็นครู จำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวน 3 คน  2) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 2 คน  3)

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563

By |September 11th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

  คำชี้แจง แบบบันทึกข้อมูลนี้จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบบบันทึกข้อมูลนี้ ใช้เพื่อประกอบการสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 17 วรรค 3 และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนให้ครบ 1 ปี  ขอให้ผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามความจริง

ยินดีต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

By |September 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

                  ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา สักการะพระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นายทวี บุณยเกตุ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และศาลตายาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาวัันแรก มีคณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนงานต่าง ๆ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020 เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน” ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2563 (รับจำนวนจำกัด)

By |September 2nd, 2020|การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา, ข่าวประชาสัมพันธ์, พัฒนาวิชาชีพ|

          คุรุสภาขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020 เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน” ระหว่างวันที่ 19​ กันยายน​ – 21 ตุลาคม 2563 การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM           ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครูต่างประเทศที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถใช้วีซ่าต่อได้จนถึง 26 กันยายน 2563

By |September 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ครูชาวต่างประเทศ ที่จะขอขึ้นทะเบียน - ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถใช้วีซ่าต่อได้จนถึง 26 กันยายน 2563 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ) Announcement           Foreign teachers whose

แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

By |September 1st, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

                  ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามกระบวนการ ของคุรุสภา ซึ่งไม่ได้เป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของคุรุสภา สามารถเสนอขอความร่วมมือฯ ตามแนวปฏิบัตินี้   ดาวน์โหลดแบบขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  

สารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”

By |August 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

   ขอเชิญรับชมสารคดีสั้น เรื่อง "บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด" ออกอากาศในรายการ "มองมุมใหม่" วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-13.05 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5

การสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา

By |August 26th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เพื่อเป็นสารสนเทศสำคัญที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมถึงการส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพในโอกาสต่อไป             ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ จากคุรุสภา สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://bit.ly/kspawardteachersurvey2020  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25

เปิดเรื่องราวลูกศิษย์ “มีวันนี้เพราะครูให้” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาเสนอชื่อ ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครั้งที่ 4

By |August 25th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่อาคารคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกระทรวงมหาดไทย

Load More Posts