ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

By |October 18th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, มติคณะกรรมการคุรุสภา|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 งาน ประกอบด้วย 1) งานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ 2)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำ “จดหมายเหตุคุรุสภา” 126 คุรุสภา (พ.ศ. 2438 – 2563) เล่มที่ 1

By |October 5th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

  "จดหมายเหตุคุรุสภา" 126 ปี คุรุสภา (พ.ศ. 2438 - 2563) เล่มที่ 1           คุรุสภามีประวัติยาวนาน เริ่มตั้งแต่มีการอบรมครูครั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน” ในปี 2438จึงตั้งเป็น “สภาไทยาจารย์” พัฒนาเป็น “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” และ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

By |October 1st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  นำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป สามารถทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564  ตอบแบบสอบถามฯ ได้ที่ https://forms.gle/oA7gF57Vo67DTut68 แบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา QR Code แบบสอบถามฯ    

คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

By |June 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

              ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.09 น.              

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

By |September 28th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน   หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “ระดับประเทศ” จำนวน 91 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

By |September 28th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภาฯ เรียบร้อยแล้ว มีผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์ตามระดับรางวัล จำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย ผลงานวิจัย “ระดับดี” จำนวน 5 เรื่อง และผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน

คุรุสภาร่วมกับ 4 องค์กร จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

By |September 23rd, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด และบริษัทเอดู พาร์ค จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน

คุรุสภาเร่งผลักดัน 4 นโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ 65 เน้นพัฒนาคน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำงานออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

By |September 13th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

“คุรุสภา” เร่งผลัก 4นโยบายการบริหารงาน ปีงบฯ 65 เน้นพัฒนาคน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำงานออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ           ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เรายังพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็น

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

By |September 8th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, มติคณะกรรมการคุรุสภา|

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ รับทราบการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 สถาบัน รวมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งจัดทำแพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

By |September 7th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งจัดทำแพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งเป้าหมายครู บุคลากรทางการศึกษาใช้พัฒนาตนเอง-ต่อยอดได้ อนาคตอยากได้ข้อมูลอะไรแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็เรียกใช้ได้เลย           ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรสภา กำลังดำเนินโครงการงานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการออกแบบ

คุรุสภาเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ A

By |August 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA ) ประจำปี งบประมาณ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ผลปรากฏว่า

คุรุสภาเปิดลงทะเบียน เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

By |August 26th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

        คุรุสภาเปิดให้ลงทะเบียน เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 เรื่อง “Education Transformation in the Post – COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”

By |August 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค.  มีพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 เรื่อง “Education Transformation in the Post - COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” โดย นางสาวตรีนุช

เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาปี 64 เริ่มลงทะเบียน 1 สิงหาคมนี้ ผ่านทาง www.ksp.or.th  

By |July 28th, 2021|การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา, ข่าวประชาสัมพันธ์, พัฒนาวิชาชีพ, หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม|

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”  ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564           ดร.ดิศกุล

คุรุสภาขยายเวลาการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

By |August 26th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติหน้าที่ครู  2) การจัดการเรียนรู้ และ 3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยกำหนดให้มีเกณฑ์การจำแนกผู้ประกอบวิชาชีพครูตามระดับคุณภาพ สามารถนำผลการประเมินระดับคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และเป็นเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกรอบ