คุรุสภาขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมทำประชาพิจารณ์บทบาท หน้าที่และอำนาจของคุรุสภาในอนาคต เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…. สนใจร่วมแสดงความเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย.

By |May 28th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เปิดเผยว่า คุรุสภา กำลังจัดทำร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความรอบคอบ ตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุรุสภาสนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ลดกระดาษ ค่าใช้จ่ายส่งไปรษณีย์ ลด สะดวก รวดเร็ว เลี่ยงเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

By |May 26th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดแนวปฎิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sarabun) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติในการรับส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน และขณะนี้ทุกส่วนงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้กำหนดรหัสการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา แม้ว่าปฏิบัติงานที่บ้านก็สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้ ดังนั้น การจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

By |May 25th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

               เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการขยายระเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สุดยอดครู 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์- เลสเต รมว.ศธ.ห่วงนักเรียนความรู้ถดถอย ย้ำแนวคิดการจัดการศึกษาภายใต้หลักความปลอดภัย-โรงเรียนต้องมีอิสรภาพออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ครูประทินเผยบทบาทของครูในยุคโควิด-19 กระชับหลักสูตร เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน พบหัวใจความเป็นครูลงพื้นที่เอาความรู้ไปถึงตัวเด็กเมื่อออนไลน์เข้าไม่ถึง

By |May 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในงานแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 บทบาทความเป็น ‘ครู’ ในยุคโควิด-19 โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นายอัมพร พินะสา

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมมอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (ชุด PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

By |May 14th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

  ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (ชุด PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด ณ โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มี ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และคณะ รับมอบ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งใช้ช่องทางหลักผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

By |May 6th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดำเนินการตามมาตรการและได้ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็น Work from home 90% และเพื่อเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้นำแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปิดให้บริการระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By |May 6th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการครุสภา กล่าวว่า ด้วยได้ทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรณีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องมาตรการเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 3 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ให้ปิดและหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในหน่วยงานที่มีบุคลากรป่วยด้วยโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 1 -

คุรุสภาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดบุคลากร Work From Home 90% ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

By |April 30th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามอนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กำหนดปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2564 ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

คุรุสภาเปิดระบบออนไลน์ ให้สถาบันผลิตครูยื่นเสนอขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา พร้อมชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อปริญญาที่คุรุสภาให้การรับรอง

By |April 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, มาตรฐานวิชาชีพ, รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9(7) กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภาได้พัฒนาระบบ KSP BUNDIT เพื่อให้สถาบันผลิตครูใช้ในการยื่นเสนอขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ผ่านระบบออนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ต้องยื่นเอกสารมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสสภาอีกต่อไป

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ‘ประทิน เลี่ยนจำรูญ’ ครูอาชีวะหญิง ผู้บุกเบิกนวัตกรรมการเรียนรู้ฐานวิทย์ ผู้อุทิศการทำงานเพื่อสร้างโอกาสแก่ลูกศิษย์และชุมชน    

By |April 27th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการประชุมออนไลน์คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติ ที่จัดมอบทุกๆ 2 ปี ในประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ประเทศละ

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร

By |April 22nd, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, มาตรฐานวิชาชีพ, รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง จากเดิมจำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร  เป็นจำนวน

คุรุสภาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

By |January 9th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ขึ้นทะเบียน, ต่่ออายุใบอนุญาตฯ, หนังสือประกอบวิชาชีพวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยคุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คุรุสภาขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และเลื่อนการจัดอบรมฯ ออกไปก่อน

By |April 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

คุรุสภาจัดบุคลากร Work From Home 90% ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 เมษายน 2564

By |April 16th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามอนุสนธิจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2564 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสอดคล้องกับประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงกำหนดการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังต่อไปนี้ ข้อ 1

คุรุสภา จัดบุคลากร Work From Home 25% วันที่ 9 ถึง 23 เมษายน 2564

By |April 9th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร