ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายอัมพร  พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุเทพ  เเก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางภัทราดา ยมนาค

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชนิตา รักษ์พลเมือง

มหาวิทยาลัยสยาม

รองศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

นายพรรษา ฉายกล้า

ตำแหน่ง ครู

นายกรศิริ มิ่งไชย

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวิทยา ประวะโข

ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา

นายสมหวัง บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ