คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.20
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
                  – รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ KSP Bundit (ถ้ามี)
          4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
                  4.1 มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
                          – สำเนา ก.พ.7 หรือ
                          – สำเนา ก.ค.ศ.16 (ถ่ายสำเนาให้ครบทั้ง 5 หน้า) หรือ
                          – สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
                          – สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือ
                          – สำเนาสัญญาจ้าง กรณีมีการลาออกก่อนสิ้นสุดการจ้างต้องแนบหนังสือลาออกด้วย
                  4.2 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้แนบเอกสารตามข้อ 4.1 และ
                          – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา นับระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 เดือน และคำสั่งต้องไม่อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือประธานกรรมการ และผ่านการรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา
          5.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          6.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.20
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
                  – รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ KSP Bundit (ถ้ามี)
          4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
                  4.1 มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
                          – สำเนา ก.พ.7 หรือ
                          – สำเนา ก.ค.ศ.16 (ถ่ายสำเนาให้ครบทั้ง 5 หน้า) หรือ
                          – สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
                          – สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือ
                          – สำเนาสัญญาจ้าง กรณีมีการลาออกก่อนสิ้นสุดการจ้างต้องแนบหนังสือลาออกด้วย
                  4.2 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้แนบเอกสารตามข้อ 4.1 และ
                          – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา นับระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 เดือน และคำสั่งต้องไม่อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือประธานกรรมการ และผ่านการรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา
          5.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          6.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

 

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.20
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
                  – รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ KSP Bundit (ถ้ามี)
          4.รายชื่อผ่านการเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพ
          5.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
                  5.1 มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
                          – สำเนา ก.พ.7 หรือ
                          – สำเนา ก.ค.ศ.16 (ถ่ายสำเนาให้ครบทั้ง 5 หน้า) หรือ
                          – สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
                          – สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือ
                          – สำเนาสัญญาจ้าง กรณีมีการลาออกก่อนสิ้นสุดการจ้างต้องแนบหนังสือลาออกด้วย
                  5.2 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้แนบเอกสารตามข้อ 5.1 และ
                          – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา นับระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 เดือน และคำสั่งต้องไม่อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือประธานกรรมการ และผ่านการรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา
          6.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          7.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

 

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

          1.แบบคำขอ คส.01.20
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
                  – รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ KSP Bundit (ถ้ามี)
          4.มติการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการคุรุสภา
          5.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
                  5.1 มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
                          – สำเนา ก.พ.7 หรือ
                          – สำเนา ก.ค.ศ.16 (ถ่ายสำเนาให้ครบทั้ง 5 หน้า) หรือ
                          – สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
                          – สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือ
                          – สำเนาสัญญาจ้าง กรณีมีการลาออกก่อนสิ้นสุดการจ้างต้องแนบหนังสือลาออกด้วย
          5.2 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือดำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้แนบเอกสารตามข้อ 5.1 และ
                          – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา นับระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 เดือน และคำสั่งต้องไม่อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือประธานกรรมการ และผ่านการรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา
          6.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          7.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท