คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
                  – ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
                  – หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
          5.หลักฐานผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          – วุฒิบัตรผ่านการเทียบโอน หรือ
          – วุฒิบัตรผ่านการทดสอบ หรือ
          – รายชื่อผ่านการอบรม
          6.หนังสือนำส่งการประเมิน
          7.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
          8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
          9.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
          10.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
          11.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
          12.หลักฐานการจ้าง
                  – สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
                  – ก.พ.7 หรือ
                  – ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
                  – สมุดประจำตัวครู หรือ
                  – อื่นๆ โปรดระบุ …………………..
          13.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          14.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

 

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
          6.มติคณะกรรมการคุรุสภา

 

 

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตร
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
                  – หนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Original Official Transcript) หรือหนังสือรับรองการจบจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยหนังสือต้องยืนยันการจบหลักสูตรจากสถาบันจริง รวมทั้งระบุสาขาวิชา วันที่เข้าศึกษาและวันที่สำเร็จการศึกษา พิมพ์ลงบนกระดาษที่มีหัวจดหมายของสถาบัน ผนึกซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ หากมีเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึงคุรุสภาจะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะวุฒิปริญญาทางการศึกษา
          4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
          5.หนังสือรับรองสถานะทางวิชาชีพ (Statement of Professional Standing) จากสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ข้อความพิมพ์ลงกระดาษที่มีหัวจดหมายของสถาบันผนึกใส่ซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ หากเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึงคุรุสภาจะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาทางการศึกษา แต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ)
          6.เอกสารคำแปลวุฒิ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือคำแปลเอกสารประกอบคำขออื่นที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย (กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปลและมีข้อความรับรองว่า
เป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล
          7.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
                  – หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยครูไม่มีใบอนุญาตฯ
          8.หนังสือนำส่งการประเมิน
          9.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
          10.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
          11.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
          12.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
          13.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
          14.หลักฐานการจ้าง
                  – สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
                  – สมุดประจำตัวครู หรือ
                  – อื่นๆ โปรดระบุ……………………..
          15.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          16.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

 

 

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          4.ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
          5.หนังสือนำส่งการประเมิน
          6.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
          7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
          8.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
          9.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
          10.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
          11.หลักฐานการจ้าง
                  – สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
                  – ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
          12.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          13.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
          14.หลักฐานการขอเข้าปฏิบัติการสอน
                  – บันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัด
                  – หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด
                  – หนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน
                  – หนังสือรับตัวเข้าปฏิบัติการสอน
                  – หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด
                  – หนังสือรับรองการปฏิบัติการสอน
** หมายเหตุ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ถือเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไม่สามารถนำประสบการณ์สอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ จะต้องขออนุญาตต้นสังกัดไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

คุณสมบัติ
          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
          3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
          1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
          3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
          1.แบบคำขอ คส.01.10
          2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
                  – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                  – ทะเบียนบ้าน หรือ
                  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
                  – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
                  – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
                  – ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
                  – หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
          5.หลักฐานผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
                  – วุฒิบัตรผ่านการเทียบโอน หรือ
                  – วุฒิบัตรผ่านการทดสอบ หรือ
                  – รายชื่อผ่านการอบรม
          6.หนังสือนำส่งการประเมิน
          7.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
          8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
          9.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
          10.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
          11.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
                  – ตารางสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP )
                  – แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
          12.หลักฐานการจ้าง
                  – สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
                  – ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
          13.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
          14.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท