คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
– ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
– หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
5.หลักฐานผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
– วุฒิบัตรผ่านการเทียบโอน หรือ
– วุฒิบัตรผ่านการทดสอบ หรือ
– รายชื่อผ่านการอบรม
6.หนังสือนำส่งการประเมิน
7.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
9.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
10.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
11.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
12.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– ก.พ.7 หรือ
– ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
– สมุดประจำตัวครู หรือ
– อื่นๆ โปรดระบุ …………………..
13.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
14.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
6.มติคณะกรรมการคุรุสภา

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตร
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
– หนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
– ใบรายงานผลการศึกษา (Original Official Transcript) หรือหนังสือรับรองการจบจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยหนังสือต้องยืนยันการจบหลักสูตรจากสถาบันจริง รวมทั้งระบุสาขาวิชา วันที่เข้าศึกษาและวันที่สำเร็จการศึกษา พิมพ์ลงบนกระดาษที่มีหัวจดหมายของสถาบัน ผนึกซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ หากมีเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึงคุรุสภาจะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะวุฒิปริญญาทางการศึกษา
4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
5.หนังสือรับรองสถานะทางวิชาชีพ (Statement of Professional Standing) จากสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ข้อความพิมพ์ลงกระดาษที่มีหัวจดหมายของสถาบันผนึกใส่ซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ หากเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึงคุรุสภาจะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาทางการศึกษา แต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ)
6.เอกสารคำแปลวุฒิ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือคำแปลเอกสารประกอบคำขออื่นที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย (กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปลและมีข้อความรับรองว่า
เป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล
7.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
– หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยครูไม่มีใบอนุญาตฯ
8.หนังสือนำส่งการประเมิน
9.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
10.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
11.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
12.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
13.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
14.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– สมุดประจำตัวครู หรือ
– อื่นๆ โปรดระบุ……………………..
15.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
16.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
5.หนังสือนำส่งการประเมิน
6.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
8.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
9.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
10.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
11.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
12.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
13.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
14.หลักฐานการขอเข้าปฏิบัติการสอน
– บันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัด
– หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด
– หนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน
– หนังสือรับตัวเข้าปฏิบัติการสอน
– หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด
– หนังสือรับรองการปฏิบัติการสอน
** หมายเหตุ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ถือเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไม่สามารถนำประสบการณ์สอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ จะต้องขออนุญาตต้นสังกัดไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
– ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
– หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
5.หลักฐานผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
– วุฒิบัตรผ่านการเทียบโอน หรือ
– วุฒิบัตรผ่านการทดสอบ หรือ
– รายชื่อผ่านการอบรม
6.หนังสือนำส่งการประเมิน
7.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
9.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
10.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
11.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
– ตารางสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP )
– แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
12.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
13.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
14.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท