ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค้นหาข้อมูล
ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา  *
รหัสประจำตัวประชาชน :  - - - -  
หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) :   
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :  ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
 
     
ตรวจสอบสถานะจากเลขที่ใบอนุญาตฯ/ หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต