ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค้นหาข้อมูล
ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา  *
รหัสประจำตัวประชาชน :  - - - -  
หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) :   
หรือ ชื่อ นามสกุล(ไม่ต้องระบุคำหน้า) :  เช่น เจริญ ก้าวหน้า  
  
รหัสประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา สถานะ เลขที่ใบอนุญาต วันออกใบอนุญาต วันหมดอายุใบอนุญาต วันที่ดำเนินการ