ตรวจสอบสถานะการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ค้นหาข้อมูล
ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา  *
รหัสประจำตัวประชาชน :  - - - -  
หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) :   
  
 
รหัสประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา สถานะ วันออกใบอนุญาต วันหมดอายุใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต หมายเหตุ