สมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
"การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ"
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

****************************

 

คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556

  1. ผู้สมัครต้องกรอรข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

  2. เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนในระบบด้วยว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่

  3. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครที่ลงทะเบียนสำเร็จเพื่อนำมายืนยันในวันลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ใบสมัครที่สมบูรณ์จะต้องมีเลขที่ใบสมัครที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร)

  4. ผู้สมัครสามมารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้อีกครั้งทางเว็บไซตืของคุรุสภา (ตรวจสอบได้หลังจากที่การสมัครได้รับการยืนยันแล้วโดยการใช้เลขที่บัตรประชาชน)

  5. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ ตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาก่อนถึงวันประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วในปีนี้แต่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่แจ้งสำนักงานๆ ตามระยะเวลาลาที่กำหนดในปีต่อไป

"สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ฯ ที่สนใจจะจองที่พักที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ให้ดาวโหลดใบจองห้องพักได้ที่นี่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องประสานกับกับทางโรงแรม และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าที่พักเอง"